From left to right (back row): WuDe, XiaoHong, FengMei (with XuanXuan), Bessie, XiaoXia, XiaoFang, WangAyi


Seated: Tania, Molly, XiaoQing, XiaoCai (with TianXi)

Bottom: HeDaifu (with Lili), XiaoMi (with XiaoEn)

Missing: the other kids, Cui Ayi


Taken April 18th 2005